Service, installation/montering, dokumentation och underhåll

Installation och montering

Utöver att leverera produkter och tjänster har service och installation/montering av de produkter vi levererar blivit en allt större del av vårt affärsområde, i hela Skandinavien.

I samarbete med professionella service- och installationsteam från våra samarbetspartner ser vi till att all service och montering av olika produkter utförs på ett professionellt och ordnat sätt i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

Med mer än 100 års erfarenhet från branschen, samt vår lokala expertis, kan vi garantera ett resultat som uppfyller kundens förväntningar och krav på utförande. Vi strävar alltid efter att vara så flexibla och anpassningsbara som möjligt för att hela tiden kunna anpassa oss till en marknad som ständigt förändras.

Tillsammans med våra anpassningsbara, innovativa och erfarna leverantörer och samarbetspartner besitter vi en totalkompetens som gör att vi kan lösa de allra flesta uppgifter och utmaningar. Detta bidrar till att göra det tryggt, förutsägbart och enkelt för våra kunder att arbeta med oss.

Installasjon /montering

I tillegg til å levere produkter og tjenester har service og installasjon av produktene vi leverer blitt en stadig større del av vårt virksomhetsområde i hele Skandinavia.

I samarbeid med profesjonelle service- og installasjonsteam fra våre samarbeidspartnere sørger vi for at service og montering av ulike produkter blir utført på en profesjonell ryddig måte og i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Med mer enn 100 års erfaring fra jernbanesektoren, samt vår lokale ekspertise kan vi garantere et resultat som tilfredsstiller kundenes forventninger og krav til utførelse. For å til enhver tid kunne tilpasse oss et marked som er i stadig endring er vi i Rolfsen & Juell er opptatte av å være så fleksible og tilpasningsdyktige som mulig.

Sammen med våre innovative og erfarne leverandører og samarbeidspartnere besitter vi en totalkompetanse som gjør oss i stand til å løse de fleste utfordringer. For våre kunder bidrar dette til at det oppleves som trygt, forutsigbart og lett å samarbeide og jobbe med oss.

Projektledare Och Rådgivning

Prosjektleder

Fler och fler kunder vill använda sig av oss i rådgivnings- och projekteringsfaser för både större och mindre projekt. Vi bistår kunder i allt från planering av projekt till genomförande och uppföljning av dessa.

Vårt syfte är att vara ett effektivt och förenklande mellanled mellan kund och leverantör. Vi säkerställer därtill att alla krav och föreskrifter i samband med hälsa, miljö och säkerhet samt kvalitetsarbete tas om hand och efterlevs, samt att vi tillhandahåller all nödvändig dokumentation.

Vi har centralt belägna kontor i både Oslo och Göteborg, vilket gör det enkelt för oss att närvara och sköta daglig uppföljning i allt från projekterings- och monteringsfaser till slutförande, och därefter service och underhåll.

Stadig flere kunder ønsker å bruke oss som prosjektleder for større og mindre prosjekter. Vi bistår kunder i alt fra planlegging av prosjekter til gjennomføring og oppfølging av disse.

De siste årene har Sporveien brukt oss som prosjektleder ved prosjektene der Sporveien installerer moderne og fremtidsrettede depot- og signalstyringssystemer på Holtet, Grefsen, Majorstuen og Disen. 

Våre kontorer med sentral beliggenhet i både Oslo og Göteborg gjør det enkelt for oss å sørge for daglig oppfølging og tilstedeværelse i alt fra prosjekterings- og monteringsfaser til ferdigstillelse, og deretter til service og vedlikehold finner sted.

Som prosjektleder blir vi et effektivt og forenklende mellomledd mellom kunde og leverandør. Vi sørger i tillegg for at alle krav og forskrifter i forbindelse med Helse-, miljø- og sikkerhet og kvalitetsarbeid blir ivaretatt og fulgt, samt at vi leverer all krevet dokumentasjon.

Vårt hovedkontor i Oslo sentrum gjør det enkelt for oss å sørge for daglig oppfølging og tilstedeværelse i alt fra prosjekterings- til monterings- og ferdigstillingsfase.

uppstartsdokumentation

Vi tar fram och färdigställer uppstartsdokumentation för större projekt där så krävs. Vi levererar alla erforderliga och nödvändiga dokument och planer som ingår i allt från HMS-planer till kvalitetsplaner, organisationsplaner, betalningsplaner, upphandlingsplaner samt bemannings- och resursplaner.

Oppstartsdokumentasjon

Vi utarbeider og ferdigstiller oppstartsdokumentasjon for større prosjekter der det er krevet. Vi leverer alle krevede og nødvendige dokumenter og planer som inngår i både HMS-planer, kvalitetsplaner, organisasjonsplaner, betalingsplaner, anskaffelsesplaner, samt bemannings- og ressursplaner.

FDV-dokumentation

Vi utarbeider og leverer nødvendig og krevet FDV-dokumentasjon i prosjekter der FDV-dokumentasjon er et krav.

FDV-dokumentasjon

Vi utarbeider og leverer nødvendig og krevet FDV-dokumentasjon i prosjekter der FDV-dokumentasjon er et krav.

Service 

Vi ingår serviceavtal med kunder för uppföljning och service med olika intervall på de system eller produkter som vi levererar. De serviceavtal vi ingår är anpassade efter de olika projekten och produkternas behov – serviceintervallen kan därmed justeras ifall det visar sig att det finns ett större eller mindre behov än vad som först avtalades.

Kontakta oss

Service i faste intervaller

Vi inngår serviceavtaler med våre kunder for oppfølging og service i ulike intervaller på systemene eller produktene vi har levert. Serviceavtalene vi inngår er tilpasset de ulike prosjektenes behov, og serviceintervallene kan justeres dersom det viser seg å være et større eller mindre behov enn først avtalt.